ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ - ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰ ⵜⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵖ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ  ⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ : "ⵏⵙⴷⴷⵓⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵎⴰⵛⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴳⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵙⴷⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵛⵔⵉⴼ" .

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ " ⵏⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉ ⴳⵎⴰⵜⵏⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵏⵏⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵏⵓⵣⵏ ⴰⵙⵙ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵏ ⵜⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖⴼⵙⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⴳ ⵉⵎⵀⵉⵡⴹⵏ, ⵊⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵕⵉⵢⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵎⵎ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵙⵉⵡⴰⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ", ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⵉⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⴰⵍⴽⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵉ ⵉⵣⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ .

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ "ⵉⵙ ⵏⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵍⵉⵎ ⴷ ⵏⴼⴽⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵎⴽⵏ ⴷ ⴰⵙⵙ&ⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴳ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵓⵇⴷⴰⵙⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⴰⴳ ⴰⴳⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵎⵢⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵢⴷⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⴳⵎⴹ ⴷ ⵍⵇⴰⴷⴰⵙⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⴱⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 30 ⵎⴰⵕⵚ 2019".

ⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ  ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ " ⵏⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏⵖ ⵉⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵢⵉⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴱⴹⵓⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴱⵏ ⴳ ⴰⵎⵙⴼⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ "ⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵉⵙ ⵏⵏⴰⵏⵍ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏⵖ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⵄⴰⴱⴱⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⴳⵯⵎⴰ ⵉ ⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵓⴼⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴷ ⵓⵍⴰⵢ ".

ⵎⴰⴱ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021