ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰⵜⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵉⵢⵢ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ  ⵉⵏⴼⵍⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵣⵣⴳⵔ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰ ⵢⵓⵎⵓ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴰⵙⵢⴰⵀⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵣⵜⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ.

ⵜⵣⵣⴳⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⵡⵉⵣ ⵅⴼ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ. ⵉ ⵎⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵔⵙ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵜⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵜⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ. ⵢⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵡⴰⵙⴰⵙⵏ. ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.