ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ: ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ: ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ - ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ.

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ  ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ "ⵙⵎⴰⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⴷ ⴰⵙⵖⵣⵣⵉⴼ " ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰ".

ⵎⴰⴱ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021