ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ; ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵜⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴷⵙⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⴷⵖ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ,ⴰⴽⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022, ⵉⵏⴰⵍⵏ 21 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ 1444 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ, ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵕⵕⴱⴰⵟ,ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵜⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023, ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⴰⵛⵔⵉⴼ, ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴷⵙⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴳⵜⵉⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023. 

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵔⴳⴳⵉⴳ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ :  

ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵜⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023 ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ.

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ : ⵙⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵯⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ, ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ .

ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵓⵙⴽⴰ, ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ , ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ : ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ:  ⵙⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ .

ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵙ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ, ⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ,  ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵏⴰⵣⴰⵕⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⵏⴰ.

ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⵣⴰⵕⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵡ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⴼ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ : ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴹⵎⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ : ⵙ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ,ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏ,ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ : ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⴰⴷ: ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ, ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⵔⵓ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⴼ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ 4 ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ 2 ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴳ 4.5 ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2023, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵔⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⴹⴰⴼⵏ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴰⵔ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴹⵎⵜ.

ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⴹⴰⴼⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⴹⴰⴼⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⴹⴰⴼⵜ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ :

- ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⵉⴳ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ.

-ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ.

ⵙⴳ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ  ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵢⵏ , ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ  ⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏ , ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ .

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ  ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵏ, ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵅⴼ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ  ⵜⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵉⵏ  ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ, ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵢⵢⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙⴳ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 49 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵙ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵛⵄⴱⵓⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ.

(ⵎⴰⴱ - 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022)