ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2023

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

Written Message from HM the King to His Brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ , ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵜⴱⴷⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ (ⵡⴰⵎ) ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⵉ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⴷⵉⵔⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵙⵉⵎⵎⵉⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ.

ⵜⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷⴰⵏ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵉ, ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵉⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵉⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉⵙⵓⵍⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵣⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⵉⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵙⵉⵎⵎⵉ ⵙ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵉ.

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷⴰⵏ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵉⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵎⵎⵉⵜⵉⵏ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵅⴼ ⵉⵙⵎⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵣⵡⴰⵏ (ⴽⵓⴱ 28).

ⵜⴱⴷⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵟⴰⵃⵏⵓⵏ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ, ⴰⵏⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵛⴰⵀⵉⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.

MAP 07/08/2023