ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 6 ⵖⵓⵛⵜ 2023

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⵍⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⵍⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⵍⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⴷⵉⵜ ⵎⴰ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵙⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵙⵏ

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵓⵜⵢⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴽⴷ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⵄⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⵢⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕ ⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰ ⴰⵎⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⴰⵙⵜⵍⵜ  ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ

ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⵉⵙⵣⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵙⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵢⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⵓⵔ ⵉⵛⵛⴰ

MAP 06/08/2023