ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴽⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ :

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ "وجعلنا من الماء كل شيء حي" صدق الله العظيم.

ⴳⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ,ⴳⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵕⴹⵉⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, ⴷ ⵙⴽⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ.ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵛⴰⵃⵓⵕⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ .ⵏⵙⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⵕⵡⴰⵏ . ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 

ⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⴰⵏⴼ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵏⴼⴰ ⵉ ⵜⵛⴰⵃⵓⵕⵜ,ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵏⵎⵢⴰⵔ.ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵓⵚⴽⵉⵡ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵉ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵏⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ, ⵏⵙⴼⴼⴰⵖⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵖⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ 2020-2027 ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵉⵡⵣ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵏⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ 20 ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵓⵔⵜⴰ ⴽⵎⵎⵍⵏ.ⴷ ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ, ⵏⵉⵡⵣ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙ, ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵙⵙⵉⵡⵜ. ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉⵓ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 

ⴰⵡⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴱⴰⵢⵟⵟⴰⵔ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵖ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⵉⴷⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⴳⴷ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵓⵍⵎⴰⴹ ⵏⵏⵙ. ⵉⴷⴷⵔ ⵍⵎⴱⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵖⴰⵙ ⵉⵖ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 

ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵔⴰⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵏⵙⵅⵙⴰⵔ ⴰⵎⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵓⵔ ⵏⵙⵎⵔⴰⵙ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ.ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ 

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵣⴰⵢⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.ⴷ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⴳ ⵉⵥⵎⵎⴰⵣⵣⵍⵏ ⵏⵖ, ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵎⵙⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⴰ, ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ,ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵃⴰⵕⵕⵓ .ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵖⵉⴷ, ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ :

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ : ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ,ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ

ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ : ⴰⵙⵜⵓⵡⵀⵎⵎⵓ ⵉ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ,ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⴰ ⵡⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ.

ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ : ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ,ⵙ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵚⵟ : ⴰⵙⵙⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ , ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵉⴷⵓⵙⵏ .

ⴰⴳⵟⵟⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ,ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ, ⵏⵏⴰⵙ ⵏⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ 

ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ,ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ.ⵏⵇⵇⵍ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵏⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓⵜⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⵄⵕⴰⴹ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ,ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⴳⴳⵔⵏ ⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ,ⴳ ⴽⵓ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ,ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ.ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ,ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵖⵔⴰⵏ . ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵖⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⴽⵔ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 

ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ,ⵉ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⵉⴷ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ,ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ,ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ,ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ .ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵔⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ,ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵔⵏⵊⵓⵜⵏ, ⴰⵔ ⵏⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴰⵕⵜ,ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵓⴽⴽⵓⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ .ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵔⵏⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵓⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ , ⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ . ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⴳⴰⵜ, ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ

ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ.ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵔ ⴰⴱⴰⵏⴽⵉ ⴷ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⴱ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⴰⵔⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵣⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵖ, ⵏⵙⵡⴰⴷⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵜⵓⵔ ⵏ 550 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ, ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ 500 ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔ 2022 ⴷ 2026.

(ⵎⴰⴱ - 14 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022)