ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ “CRI-INVEST”

ⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ “CRI-INVEST”

ⵜⴳⴰ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ “CRI-INVEST” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵉⵣⵣⵓⴳⵓⵣ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷⵉⵟⴼⵕ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵣⴳⵯⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ.

ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ