ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵓⵢⵢⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴰⴱⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙⴳ 18 ⴰⵔ 23 ⴽⵟⵓⴱⵕ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵢⴰⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜ.

ⴷⴷⴰⴳ ⵉⵙⵣⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⴰⴳⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵚⵚⵟⴰⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵉⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⴷⴰⵕ ⵚⵚⴰⵏⵉⵄ, ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵊⴹⵕⵎⵜ, ⴷ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵉ.

ⴳ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰ, ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴷ ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴷⴷⵖ, ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⵎⴰⵕⵢⵓ ⵍⵓⵔⴰⵛⵉ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⵙⴰⵏⵜⵉ ⵙⵉⵔⴰ ⴽⴰⵎⴱⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵡⵓⵇⵓⵏⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵊⴹⵕⵎⵜ.

(ⵎⴰⴱ - 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022)