ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ

ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ

ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⴰⵡⵏ ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ "ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵎⵓⴱⵉⵍ",  ⵉⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ.

ⵜⵜⵉⵍⵉⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵚⴰⵃⴰ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏ, ⵙⵡⴰ ⵜⴳⴰⵎ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵏⵖ ⵓⵀⵓⵢ.

ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵡⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ "ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵎⵓⴱⵉⵍ"  ⴰⴷⴰⴼ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ 24/24  ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵎⴽ ⵏⵏⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵎ.

ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ "ⴱⴰⵔⵉⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵎⵓⴱⵉⵍ", ⵜⵣⵎⵎⵔⵎ ⵉ:

- ⴰⵎⴹⴼⵕ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⵏ ⵏⵏⵓⵏ;

- ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ;

- ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ/ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵜⵅⵙⵎ;

- ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏⵉⴽⵓⵜⴰⵔ.