ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ: ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ: ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ  ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵄⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵕⵥⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ:ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ” – Aéroports Maroc- ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⵙⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ “ⴰⵏⴷⵔⵓⵡⵉⴷ” ⴷ “ⴰⵢⴼⵓⵏ”, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⴳⵓⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴷⴰⵜ ⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ. ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⵜⴳⴳⵯⵉⵣ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ  ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ, ⴰⵎ:

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ;

-  ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵍⴽⴰⵎ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴷ ⵡⴰⴼⵓⴹ ⵙⴳ ⵉⵙ ;

-  ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ;

-  ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵣⵉⵜⵏ;

- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⴽⴽⵉⵜⵏ;

 

- ⵜⵉⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ, ⵉⵙⵀⵡⵓⵏⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⵓⵜⵏ.