ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵙⵓⵜⵜⵓⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ, "ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⴰⴷ:

ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵖⴷⵉⵡⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ (ⵙ ⵓⵙⵓⴳⵎ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ...) ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;

ⵏⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.