ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

 

ⵙ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵜⴰⴼⴰⵎ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵉⵙⵉⵡⴰⴹ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵜⵉⵔⵉⵎ ⴳ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⵎ.