ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

ⴰⴼⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⴽⵓ  ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ, ⵜⵜⴰⵡⵣ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⵙⴰⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ, ⵉⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴷⵙⴼ ⵙ ⵓⵎⵍⵉ ⴷ ⵍⵃⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵔⴰⵏ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⵎⵔⵣⵓ.

ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ