ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 8 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⵎⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⴷⵓⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵉⵏ  ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵙⵓⵜⵜⵓⵙ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵀⵡⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ ⵉⵟⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⵜⵅⵙ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵖⵏⵓ ⴰⴼⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ.  ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ:www.protocole.maec.gov.ma ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ  ⵜⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵎⵙⵓⵖⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵔⵏⵉⵡ.

ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ. 

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ