ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰ, ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵎⵙⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ, ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ