ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⵎⵏ:

ⴰⴳⴹⴰⵎ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ;

ⴰⴳⴹⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ.

 ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ:

ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ;

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ;

ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ