ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵉⵏⵓ” ⵉ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵉⵏⵓ” ⵉ ⴽⵓ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵟⴼⵕ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ. ⴳ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⵍⴽⴽⵎ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵯⵣⵍⴰⵍⵜ ⴳ SMS ⵏⵖ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ (ⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ⵉⴼⵔⴷⵙⵏ ⵏⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ; ⵜⴰⴷⴳⴰⵔⵜ ; ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ...).

ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵉⵏⵓ