ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ: ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏⵙ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ “ANAM” ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ. ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⵢⴰⴷ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴳⴰⵍⵓⴳⵏⵏ.

ⵢⵓⵎⴰ  ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏⵙ ⵓⵖⵓⵍ ⵏⵜⵎⵇⵕⴰⴹⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ  ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2308 -15.

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ