ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵙⵔ ⴰⵣⵓⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵙⵔ ⴰⵣⵓⵔⴼⴰⵏ

ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⴼⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎ ⴰⵎⵙⵓⵙⵔ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵣⵓⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵙⵔ ⴰⵣⵓⵔⴼⴰⵏ