ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ “ⵉⴷⴰⵕⴰⵜⵉ”

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ “ⵉⴹⴰⵕⴰⵟⵉ”

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ “ⵉⴷⴰⵕⴰⵜⵉ” ⴰⵏⴳⵔⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵙⵎⴷⵏ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ. ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵎⵙ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴼⴰⴷ  ⵣⵣⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ “ⵉⴹⴰⵕⴰⵟⵉ”