ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴷ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴷ

ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ “ⴰⵙⵖⴰⴷ” ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ( 2017-2018)

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⴷⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ, ⵢⵉⵡⴷⴰ ⵉ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵓⴼ ⴰⴷ:

1. ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏⵏⵏⵓⵏ;

2. ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ;

3. ⴰⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵓⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴽⵯⵏⵉⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⴳ ⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵏⵜⵜⵔ ⴰⵡⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰ 0800001122 (ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴼⴰⴱⵓⵕ) ⵙⴳ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵖⵙⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴷ