ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ/ ⴰⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ: ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ

ⴰⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⴰⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ( ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ).

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵢⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ