ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⵢⵏⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ - ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵥⵏ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵔⵛⵉⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵙⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴽⴰⴱⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵜⵓⵔⵛⵉⵃ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ.

ⵎⴰⴱ 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021