ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

 

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ (ANAM) ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ, ⵉⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ( ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ...) ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴳⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ.

 

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ