ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ

 ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ: ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ.

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ: ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ