ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ: ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ (ONEE)

ⵉ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “ⴰⴼⵔⵔⵓ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ” (E-paiemen)ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴼⵔⵔⵓⵏ ⵜⵉⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ.

ⵜⵣⵎⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵉⵎ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⴷⵉⵡⵏ ⵢⵓⵙⴰⵏ:

- ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵙ ⵓⵣⵔⵉⴳ: ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ - ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ;

ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ E-Banking: ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⴱⴰⵏⴽ ⵏⵏⵓⵏ;

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ(M-Banking):ⵙⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵙⵉⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⵣⵎⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵔⵓⵎ ⵜⵉⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵙⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ;

- ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⴰⵟⵓⵎⴰⵜⵉⴽ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ: ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⴰⵟⵓⵎⴰⵜⵉⴽ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⵏ.

ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ