ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ “ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ”

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ “ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ”

ⵜⵙⵔⵓⵙⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵜⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ: www.mmsp.gov.ma ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ “ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ”