ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⴷⴰⵔⵓⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⴷⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ, ⵜⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵏⵜⵙⵙⵉⵡⴹⵎ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ,ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵔⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵓⵏⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⴰⵜⵎ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵎⵓⵀⴰⵏ, ⵉⴼⵍⵙⵏ.

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ