ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ "ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ"

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ "ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ".

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ,ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⵚⴷⵉⵇⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ "ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ ", ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵏⵢⴰ ⴱⵏⴰⵏⵉ ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ. ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴱⵓⵙⵔⴰⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ, ⵉⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵜⵏ ⵅⴼⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ  ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵉⴷ ⵉ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⵙⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵍⵡⵀⴰⴱⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵉⵎⵃⴰⴹⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵎⵍⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵢⵉⵏ ⵢⵉⵡⵉⵏ "ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵣⴳⵣⴰ" : ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵜ ⵏ ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵖⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⴰⵣⵖ ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵍⵅⵟⵟⴰⵕⴰⵜ 

ⴹⴰⵕⵜⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴳ "ⵖⴰⴱⴰⵜ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ",ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵎⴰⵢⵎⴰ ⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵄⵔⵄⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021.

(ⵎⴰⴱ - 04 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022)