ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⴽⵡⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⵏ: ⴰⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⴽ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ

ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⵏ: ⴰⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⴽ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ  ⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⴷⵡⴰⵍⵏ   ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ 2

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵖⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵓⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴽ ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵣⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳⵔⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵎⴰⵙ " ⵙ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵢⵓⵙⵙⵄⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵔⵙ ⴰⵎⵏⵙⵓ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴷⵊⴰⵔⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵙⴰⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴽ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵍⴰⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021".

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ  ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵎⴰⴱ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021