ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ "Smart-CNOPS"

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ

ⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵏⴽⵎⴰⵔ, ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ “Smart-CNOPS” ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ, ⴰⴷ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵟⴼⵕⵏ ⵜⵏⵜ.

 ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ, ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ “Smart-CNOPS”, ⵉⴼⵙⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵉ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵜⵜⵔⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉⵜⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⵜⵍⴰⵖⴰⴷⵜ ⵜⴰⵙⴳⵏⴰⴼⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵙⴰⵙⴼⴰⵔ. ⵃⵎⴰ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⵓⵎⵙⴼⵍⵙⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⴳⵯⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴼⵔⵔⵓ, ⵢⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⴼⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵡⴰⴳⵯⴳⴰ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ 600 ⵏ ⵜⵙⴰⵙⴼⴰⵔ, ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴳ ⵉⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉⵜⵏ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⵔⵓⵜⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵥⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴳⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ .

ⴰⵎ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵕⵥⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ, ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵉⵊⵉⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴷ ⵓⴳⴳⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.  ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵙ ⵉⵥⵕⵉ  ⵏ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵉⵙⵏⵙⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ lecture optique ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⴷ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉ ⴷⵖⵢⴰ, ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵎⵎⵓ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ “Smart-CNOPS” ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ  ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵙⵢⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ . ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⵊⵖⵔⴰⴼⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵜⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ (ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ, ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴷⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ...) . ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵉⵎⵙⴼⵍⵙⵉ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ.

ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴰⴷⴷⵔ ⴷⴰ.