ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ "ONCF TRATIC"

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵚⵎⴰⵕⵟⴼⵓⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⵖⵢⴰ, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⴰ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵎⵎⵓ ⵏⵇⵇⴰⵔ "ONCF TRATICⵉ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⴳⵎⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ. ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵏⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⵖⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷⴰⵡⵏ ⵜⴼⴽ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵢⵉⵡⴹⵏ 100%.

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ:

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ: ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵉⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⵓⴼⵏ (ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏⵜⵡⴰⴷⴰ , ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ, ⵍⵓⵇⵕ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ);

ⴰⵙⵔⵙ ⴷ ⵢⴰⵥⵏ: ⵜⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⴰⵙⵔⵙ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⴰⵥⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵏⴽ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ;

ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ: ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ (ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ.