ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ “ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ "MaRoute"

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ “ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ "ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ” MaRouteⵉⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵍⵏ ⵉⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⵜⵜⴰⵎⵎⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ (ⵉⵏⴳⴰⵢⵏ; ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⴷⴼⵍ; ⵉⵏⴰⴹⵏ; ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ...) ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⴱⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ, ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵙⵉⵙ ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵢⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵏⴼⵏ ⵉ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⴱⴱⵉⵏ.

ⵜⵜⴰⴳⵎ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ MaRoute ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴱⵏ, ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⴰⵍⴰⵢⵜ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ, ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⵊⵎⵓⵜ. ⵃⵎⴰ, ⵣⵎⴰⵔⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵄⵍⴰⵎⵏ ⵙ ⵉⵏⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.