ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ « MA CNSS »

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ « MA CNSS »

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ  « MA CNSS » ⵉ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ (ⵉⵎⵙⴼⵍⵉⵙⵏ). ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵙ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ( ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏ) ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⴼⴰⴱⵓⵕ, ⵣⵓⵏ ⴷ : ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⵕⴰⴹ, ⵏⵖ ⴰⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵔⵓⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ.