ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ: ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ "Live SNRT"

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ: ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ  ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ "Live SNRT" ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ 7 ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⴷ 15 ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵡⴰⵢ. ⵜⵜⴰⴼⴰⵎ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.