ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ "Infractions routières"

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ“ Infractions routières” ⵜⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏⵏ:

ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ;

ⵜⴰⵎⴰⴳⵯⵣⵜ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ, ⴷ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ;

ⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⵅⴼ ⵉⵏⴼⴰⴳⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ (4646) ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ;

ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ  ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⵍⵙⵏ, ⵉⵣⵔⴱⵏ ;

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ, ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵙ ⴰⵔ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.