ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

Diplomacy

Diplomacy

ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ, ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ “Diplomacy”. ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ, ⵉ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵓⵎⵉⵖⵉⵙ ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ.

ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ “Diplomacy” :

- ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ;

- ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ;

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ;

- ⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴷ  ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ.