ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ: ⵜⴰⵏⵔⵣⵉⵜ "Chikaya"

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ: ⵜⴰⵏⵔⵣⵉⵜ

ⵙ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵏⵓⵔⵣⵉⵜ "Chikaya" ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⵟⴼⵕ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⴽⵓ ⴰⵏⵙⴰ. ⵜⵜⴰⴼⴰⵎ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ"Chikayaⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ"Chikaya.maⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉⴰⴷ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ:

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ: ⵜⵓⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵙⵉⴽ/ⵙⵉⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⴽ/ⵏⵏⵎ;

ⵙ ⵓⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ, ⵜⵓⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵜⴰⵍⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔⵏ ⵙⵉⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⴽ/ⵏⵏⵎ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵟⴼⵕⵎ ⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓ  ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵢⵍ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⵓⵏ;

ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴼⵕ, ⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵡⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵅⵙⵎ;

ⵜⵣⵎⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵜ ⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏⵏⴽ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ;

ⵉⵖ ⴽ/ⴽⵎ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ, ⵜⵣⵎⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⴽ/ⵏⵏⵎ;

ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ;

ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵛⴰⵡⵕⵜ ⵙⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵜⵜⵔⴰⵡⵉⵏ;

ⴰⵡⴹ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ (ⵉⴹⴰⵕⴰⵟⵉ) 3737.