ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(CGEM)

ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵏⵔⵉⴱ(CGEM)

ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1947, ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(CGEM), ⵅ ⵜⵏⴼⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ.

ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ CGEM ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ. ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⴹⴼⵓⵕⵎ ⴽⵓ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ.

ⵜⵅⴷⴷⵎ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵏ, ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ:IOS ⴷ Android.