ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵍⴼ: « Alpha Nour »

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵍⴼ: « Alpha Nour »

ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵍⴼ « Alpha Nour » ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ , ⵜⵣⵎⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵙⴰⵏⵎ ⴽⵓ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⵃⵉⵢⴰⵍ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⴰⴷ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵟⵟⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⵉⵥⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ.