ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ (ADM TRAFIC)

ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ (ADM TRAFIC)

ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ "ADM TRAFIC" ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.