ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ (Medi1TV)

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ (Medi1TV)

ⵜⵜⴰⴼⴰⵎⵙ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ (Medi1TV), ⴰⴷ ⵜⵥⵕⵕⴰⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼⵎ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵉ1 ⵜⵉⴼⵉ, ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵎⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴷⵔⵓⵎ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵓ:

- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ;

- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ;

- ⵉⵔⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ;

- ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ;

- ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ;

- ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.