ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ : ⴰⵅⴷⵊ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵉⵏ «RAM E-sourcing»

ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ : ⴰⵅⴷⵊ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵉⵏ «RAM E-sourcing»

ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ (ⵍⴰⵕⴰⵎ), ⵜⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵅⴷⵊ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵜⵥⵕⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ. ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

RAM E-sourcing