ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ e-Himaya

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ e-Himaya

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ e-Himaya ⴷ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⵏⵊⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ,  ⴰⴼⴰⴷ  ⵜⵏ ⴼⵔⴳⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.

 

ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ: ⵉⴼⵏⵊⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⵥⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵉⴼⵏⵊⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⵎⵏ ⴰⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ.

 

e-Himaya